Ubezpieczenia komunikacyjne

Komunikacja

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych proponujemy Państwu:
ubezpieczenia OC, autocasco, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia ochrony prawnej.
Dla firm ubezpieczenia floty pojazdów, oraz dla firm transportowych specjalistyczne ubezpieczenia OC przewoźnika, spedytora oraz cargo. Szczególnie polecamy ubezpieczenia pakietowe (OC, AC, NNW, Assistance ), które w znacznym stopniu obniżają składkę za ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC

Dla posiadacza pojazdu mechanicznego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zapewnia kierowcy ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom podczas kierowania pojazdem.

Ubezpieczenie AC

Autocasco gwarantuje odtworzenie stanu pojazdu sprzed dnia zdarzenia (szkody). Rozszerzając zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży mamy pewność finansowej rekompensaty.

W zakres ubezpieczenia autocasco wchodzą szkody powstałe w wyniku:
zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Kierowcy i pasażerów: zapewni wypłatę odszkodowania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w skutek zdarzenia losowego. W związku z poruszaniem się pojazdu jak również podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i rozładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu, wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości).

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Właściciel samochodu może być narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta. Dlatego oferujemy Państwu ubezpieczenie, które zapewni kierowcom refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, jak i z ubezpieczonym pojazdem. Ubezpieczenie OP zrefunduje koszty adwokata albo radcy prawnego, koszty sądowe, w szczególności opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy, koszty procesu należne stronie przeciwnej, koszty postępowania egzekucyjnego; opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej; koszty poręczenia majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Gwarantuje kierowcom i pasażerom pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy lub innych zdarzeń losowych określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną na miejscu zdarzenia, holowanie do miejsca zamieszkania ubezpieczonego, medyczną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski lub/i innych części świata.