Ubezpieczenie firmy

Firma

Według światowych statystyk, ryzyko awaryjne stanowi przyczynę ok. 80% dużych szkód w przemyśle, dlatego prace nad jego właściwą ochroną wymagają doświadczenia i wiedzy. Każdy detal polisy awaryjnej może być decydujący w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, zbudowanym na bazie systemu od wszystkich ryzyk („all risks”), którego standard w Polsce oparty jest na warunkach jednego z największych reasekuratorów na świecie. Kompleksowym rozwiązaniem dla dużych Klientów przemysłowych jest wiązanie ubezpieczenia chroniącego szkody materialne z polisą pokrywającą straty spowodowane przerwami lub ograniczeniem produkcji na skutek szkody awaryjnej.

UBEZPIECZENIA OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z bardziej skomplikowanych produktów oferowanych na rynku ubezpieczeń. Wynika to ze specyfiki przedmiotu ubezpieczenia, którym jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego w stosunku do osób trzecich, co oznacza, iż uprawnionym do odszkodowania nie jest sam Ubezpieczony, ale osoba trzecia, której wyrządził on szkodę.

Rosnąca świadomość społeczeństwa, postępująca specjalizacja różnych branż oraz tendencja do zasądzania coraz wyższych odszkodowań powodują, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zyskują na znaczeniu. Właściwe skonstruowanie umowy w tym zakresie wymaga już nie tylko wiedzy cywilistycznej, ale i dogłębnej znajomości danej branży. Częste zmiany przepisów prawa, które poszerzają ochronę poszczególnych kategorii poszkodowanych, skutkują również coraz większą specjalizacją samych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.